Generelle salgs- og leverancevilkår

Vi mener en aftale er en aftale – begge veje…

Anvendelsesområde:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for HITN & Net  (herefter HITN) fastsætter vilkårene for HITN levering af services, ydelser og varer til Køber. Fravigelse af disse vilkår kan alene ske ved skriftlig aftale herom.

Oplæg, tilbud, accept og ordrebekræftelse:

Information i oplæg, tilbud, eller supplerende information i mails kan ikke videreformidles, overdrages eller bruges til at vejlede andre leverandører eller tredjemand, uden forudgående accept fra HITN.

Såfremt en vare, en ydelse eller en aktivitet ikke er inkluderet i et tilbud, indgår varen, ydelsen eller aktiviteten ikke heri.

Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for HITN, såfremt det accepteres inden 8 dage fra datoen på HITN’s tilbud.

Tilbud er bindende for Køber ved Købers accept, men kan annulleres såfremt HITN endnu ikke har ekspederet tilbuddet og igangsat en ordre.

Ved igangsættelse af ordre fremsendes en ordrebekræftelse med de for ordren relevante informationer, som dog også kan være fremsat i tilbuddet.

Priser:

Alle oplyste priser er i danske kroner eller euro og eksklusiv moms når det er specificeret. Ved leverancer til udlandet, påhviler det Køber at betale alle nationale lovpligtige afgifter, såsom told, moms osv.

HITN priser fremgår af HITN til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af HITN som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Der tages forbehold for generelle prisændringer

Leverancens gennemførelse:

Der er som udgangspunkt ikke dedikeret navngivne konsulenter til gennemførelse af en leverance, dette kan dog være særligt aftalt.

HITN forbeholder sig altid ret til at udskifte konsulenter/underleverandører med andre kvalificerede konsulenter/underleverandører efter HITN’s valg. HITN kan til hver en tid vælge at lade leverancen udføres/gennemføres af underleverandører, uden at dette dog påvirker HITN’s ansvar.

Varer:

Såfremt der indgår varer, defineret som udstyr og programmel, i leverancen, fremgår dette af den konkrete aftale med Køber.

Medmindre andet fremgår af ordren, betales særskilt for udpakning, opsætning, installation, o.lign.

Risikoen for varer overgår til Køber ved fysisk levering.

Bestilte varer, der ikke indgår i HITN’s produktsortiment, licenser samt øvrige konfigurationsvarer krediteres ikke, og tages ikke retur.

Købers forpligtelser:

For at HITN kan gennemføre en indgået aftale (leverance), er det afgørende, at Køber medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har Køber blandt andet pligt til at informere HITN’ om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelse af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Køber er endvidere ansvarlig for egne IT installationer osv., og for at der til enhver tid er taget fornøden backup, således at Købers data altid let kan rekonstrueres.

I det omfang HITN skønner det nødvendigt for en aftales gennemførelse, skal Køber for egen regning give adgang til Købers IT installation osv. efter HITN nærmere anvisning. Endvidere skal Køber stille nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed og arbejdspladserne skal være forsynet med IT installationer m.v., efter HITN nærmere anvisning.

Såfremt Købers forhold betyder, at den aftalte leverance ikke kan gennemføres, faktureres Køber den aftalte ydelse (leverance) med fradrag af HITN’s eventuelle anden fakturering af tilknyttedede konsulenter/underleverandører i samme periode.

HITN kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Købers manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

Købers eksisterende IT setup:

Ved arbejde med Købers IT setup, er det Købers forpligtelse at tilsikre IT setup er opdateret iht. producenternes Best Practice og dokumenteret til et niveau hvor nødvendige informationer for leverancens gennemførelse er til stede, med mindre andet er udtrykkeligt beskrevet i et tilbud.

Købers ansvar:

Det er alene Købers ansvar, at Køber overholder nationale og internationale love og regler i forbindelse med leverancen. HITN fralægger sig således ethvert ansvar for Købers lov- og regelbrud, incl. brud på licensregler, arbejdsmiljø-, skatte- og afgifts-lovgivning.

Konsulent/underleverandør vederlag:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres den leverede ydelse (leverance) efter forbrugt tid, i henhold til HITN til enhver tid gældende prisliste.

Vederlaget for konsulent/underleverandør ydelser kan være baseret på påbegyndte timer, dage, uger eller måneder.

Transport- og opholdsudgifter:

Udgifter til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse, faktureres altid i henhold til HITN gældende regler og takster.

Fakturering, betaling og morarenter:

HITN forbeholder sig ret til at vurdere om der kan gives normal kredit. Således forbeholder HITN sig ret til at stille krav om kontant betaling, eller depositum svarende til HITNs udgifter (incl. udstyr og programmel) i forbindelse med leverancen.

HITN fakturerer hver 7. dag, samt når leverancen er afsluttet. Medmindre der i ordren er angivet en fast pris på en leverance, faktureres på baggrund af anvendt tids- og materialeforbrug, udspecificeret på de enkelte produkter, ydelser, konsulenter og/eller underleverandører.

Varer og ydelser faktureres som standard 50% ved bestilling og 50% ved levering, med mindre andet er skriftligt aftalt. Dog kan en vares eller ydelses pris, leverancens omfang og/eller udstrækning, samt Købers betalingshistorik, medføre 100% forudbetaling.

Ønskes faktura for ydelser og produkter fremsendt med brev fra HITN pålægges faktureringsgebyr på DKR 50,-.

Såfremt Køber ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter fakturadato.

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, skal betaling være sket senest 7 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges morarenter og gebyrer iht. gældende lovgivning.

Ekspeditionsgebyr:

På alle ordrer på tilbehør, software og hardware under DKK 10.000,00 tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00.

Garanti:

HITN er ansvarlig for, at de udførte opgaver lever op til en god faglig standard på området.

Leverede varer er underlagt producentens garanti i det omfang, det fremgår af varens dokumentation. HITN giver ingen garanti derudover.

HITN kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for Køber, at man ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed, såfremt Købers egne (leverancer af) IT installationer, viden m.m. ikke lever op til forudsætningerne for leverancens gennemførelse ift. funktion og kapacitet.

Produktansvar:

HITN er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af de solgte produkter/ydelse, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved et af HITN leveret produkt/ydelse.

Ansvar forudsætter endvidere at det bevises, at produktet/ydelsen er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

HITN ansvar for tingsskade gælder alene i 12 måneder fra produktet/ydelsens overgivelse til Køber og kan ikke overstige DKK 50.000,00.

I det omfang HITN pådrager sig produktansvar overfor Køber, er HITN ansvar begrænset til det direkte tab, og omfatter således f.eks. ikke følgeskader på tilsluttet udstyr, indirekte tab så som tabt arbejdsfortjeneste, tabt indtjening, driftstab, installationsomkostninger m.v.

I den udstrækning HITN måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde HITN skadesløs i samme omfang, som HITN ansvar er begrænset i henhold til ovenstående. I tilfælde, hvor HITN holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte, skal Køber tilsvarende holde HITN skadesløs herfor.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om HITN produktansvar.

For personskade gælder produktansvarslovens regler.

Returnering af varer:

HITN modtager kun varer retur efter forudgående aftale, og kun såfremt varen fremstår som ny og er i original ubeskadiget emballage. Al returnering sker på Købers egen regning og risiko. Er varen ikke komplet (mangel på kabler, beslag, medier, emballage, manualer m.v.) fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand. Returnering af udgåede varer er ikke mulig. Det samme gælder for varer, der ikke lagerføres og derfor ikke kan tages retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Reklamationer:

Køber er forpligtet til at undersøge, evaluere og afprøve det leverede ved hver enkel leverance eller del-leverance. Mangler, der opdages ved en sådan gennemgang, skal straks meddeles HITN. Kun såfremt den af HITN leverede leverance eller del-leverance må betegnes som mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af Køber i forbindelse med Købers gennemgang, kan Køber påberåbe sig manglen.

Varer indleveret under reklamationsretten som ikke fejler noget, eller som Køber ikke kan få til at virke enten pga. fejlbehandling eller mangel på brugerviden, er debiteringsberettiget fra HITN side.

Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 8 dage efter afleveringsforetning er foretaget/arbejdets afslutning.

For varer gælder reglerne i varernes dokumentation.

I tilfælde af mangler kan HITN vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af leverancen eller del-leverancen, eller om man i stedet vil give Køber et forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod HITN.

Ansvarsfraskrivelse:

HITN kan alene drages til ansvar for leverancer, der er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige/uegnede komponenter, netværk, software, hardware eller andre materialer, som er leveret af HITN.

Ansvar kan endvidere alene gøres gældende, såfremt produktet/ydelsen er forsvarligt installeret og supporteret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge HITN specifikationer.

HITN er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld support/vedligeholdelse, urigtig installering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden HITN skriftlige samtykke eller reparationer, opdateringer eller andre ændringer, som Køber har udført uden HITN forudgående skriftlige samtykke.

Hvis HITN leverance til Køber omfatter produkter eller delprodukter, som er købt hos tredjemand, og som HITN ikke har ansvaret for udviklingen eller produktionen af, er HITN uden hensyn til det i denne bestemmelse anførte alene ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti.

Leveringstider, som måtte være angivet i en indgået aftale, er alene vejledende og HITN kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sådanne leveringstider.

Er produktet/ydelsen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er HITN forpligtet og berettiget til – efter eget valg – (1) at afhjælpe manglen, (2) at foretage omlevering, (3) at give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller (4) at betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber.

HITN eventuelle erstatningsansvar er begrænset til Købers direkte og beviselige tab, og kan aldrig overstige 50 % af Købers erlagte vederlag i henhold til ordren.

Indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller Købers omkostninger til tredjemandsafhjælpning erstattes ikke.

Force Majeure:

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, leveringsproblemer fra underleverandører, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, omfattende virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Såfremt der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, og begge parter kan kræve eventuelle tidsplaner genforhandlet/revideret. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne vælge at annullere en indgået aftale for fremtiden.

Tavshedspligt:

Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører, i enhver henseende vil behandle modtagne oplysninger fortroligt.

Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til ufravigelige lovbestemmelser. Begge parter erklærer sig indforståede med til enhver tid, på opfordring fra den anden part, at returnere ethvert dokument eller andet materiale, som måtte være blevet udleveret dem i det omfang, det ikke vil hindre opfyldelse af en indgået aftale.

Rettigheder:

Når intet andet skriftligt er aftalt mellem parterne, erhverver Køber alene en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af HITN leverance. Enhver ret herunder enhver immateriel rettighed samt ophavsret til materiale, der er udarbejdet for Køber i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører HITN. HITN kan frit anvende det udviklede og dele deraf samt den under arbejdets udførelse oparbejdede know-how, til brug i andre leverancer .

Til udstyr erhverver Køber ejendomsretten, medmindre andet fremgår af den indgåede aftale. Til standardprogrammel erhverver Køber de i programmellets licensbetingelser angivne rettigheder.

Leverancer er omfattet af ejendomsforbehold, indtil den fulde købspris er betalt. HITN bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil leverancen er fuldt betalt.

Aftalers ophør:

Aftaler indgået mellem HITN og Køber er som udgangspunkt uopsigelige fra begge parters side, indtil den i den indgåede aftale specificerede leverance er leveret.

Aftaler kan dog altid opsiges af HITN med 14 dages varsel ved Købers manglende betaling, eller såfremt Købers manglende betaling går til inkasso. Såfremt en aftale opsiges fra HITN side, kan det særskilt aftales, at HITN skal afslutte nærmere specificerede opgaver mod betaling af normalt vederlag herfor.

Køber kan altid indtil 10 arbejdsdage før arbejdet er planlagt påbegyndt, opsige en indgået aftale mod at betale 15% af den aftalte pris for opgavens udførelse, eller såfremt der ikke er en fast pris, da 15% af det estimerede samlede vederlag.

Ved opsigelse indtil 5 arbejdsdage før arbejdets aftalte starttidspunkt, vil dette honorar være 50% og ved opsigelse senere end 3 arbejdsdage før planlagt assistance, betales den fulde sum.

Køber kan ikke opsige aftaler for så vidt angår varer, der er bestilt hos underleverandører.

I tilfælde af Købers væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende generelle vilkår, er HITN berettiget til uden varsel at ophæve en med Køber indgået aftale, hvis Køber ikke uden ugrundet ophold bringer misligholdelsen til ophør. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet enhver misligholdelse der ikke afhjælpes senest 14 dage efter HITN skriftlige påkrav.

Tvister og konfliktløsning:

Opstår der uenighed eller problemer mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af en indgået aftale, kan hver af parterne indkalde til et møde med deltagelse af en direktør fra hver af parterne.

Forud for et sådant møde kan der indgås aftale om at anvende en uvildig instans/rådgiver, der udfærdiger en rapport med konklusion. Såfremt en opstået uoverensstemmelse ikke lader sig løse ved et sådant møde, afgøres sagen ved de ordinære danske domstole ved HITN hjemting. Dansk ret finder anvendelse.

Senest opdateret 15. januar 2018.

 

Comments are closed.